Dr. Öğr. Üyesi

ahmet.sururi@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1999
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, 2002
Doktora : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam, 2011

Araştırma Alanları

Modern dönem Kelam Tarihi - Osmanlı dönemi yazma/matbu kelam metinlerinin neşri - Kelamda bilgi teorisi - Bilimler tasnifi (Tasnifü'l-ulum)

Biyografi

1976 İstanbul – Cihangir doğumlu.
Lisans (1999), Yüksek Lisans (2002) ve Doktora (2011) öğretimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde beş yıl (2012-2017) Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.
2016 yılında on iki ay Ürdün Üniversitesinde (Câmiatü’l-Ürdüniyye) sahasıyla ilgili post-doktora çalışmalarda bulundu.
Biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır.

Akademik Yayınlar

MAKALELER

– “İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 33, 2015, s. 147-156.

– “Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Sūretu’l-Halâs fî Tefsîri Sûreti’l-İhlâs Adlı Eseri: Sunuş, Tahkik, Tercüme”, Ahmet Süruri, Ahmet Faruk Güney, Kutadgubilig, sy. 24, s. 197-244, Ekim 2013.

– “Osmanlı’da Bir Yazma Neşri: Mevzû‘âtü’l-Ulûm –II. Abdülhamid Devrinde Sansüre Uğrayan Kelimeler Listesine Bir Örnek–”, Ahmet Süruri, Müfredat –iki aylık kitap dergisi, sy. 8, Ankara, Ekim-Kasım 2011, s. 14-15.

– “İyi eş, iyi anne, iyi Müslüman: Bir kadın filozof olunca…”, (Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye Hanım Paneli, İstanbul, 2 Aralık 2006), Notlar, sy. 9, Mayıs 2008, 56 s.

– “Babasının Kızı: Fatma Aliye Hanım ve Tedkik-i Ecsam Adlı Eseri”, Kutadgubilig, sy. 10, Ekim 2006.

– “Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyografyalarının Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), c. 2, sy. 4, 2004.

BİLDİRİLER

– “Bir Osmanlı Aliminin Prosopografisi: Taşköprülüzade’nin Hayatı, İlmi ve Siyasi İlişkileri”, Uluslararası Taşköprülüzade Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 18-20 Kasım 2016.

– “Taşköprîzade’nin el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm’ında Bilginin Tanımı Problemi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 2014.

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Sūretu’l-Halâs fî Tefsîri Sûreti’l-İhlâs, Taşköprîzade Ahmed Efendi, tahkik-tercüme: Ahmet Süruri, Ahmet Faruk Güney, 1. bs., İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014.

Bekâ-yı Saltanat-ı Osmaniye, Mahmud b. Hazma Efendi, çev. Bereketzâde İsmail Hakkı, haz. Ahmet Süruri, (İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri içerisinde, haz. İsmail Kara), İstanbul: Klasik Yayınları, 2002.