Dr. Öğr. Üyesi

ihsan.kahveci@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    el-Ezher Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı, 1992. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2008.

  2. Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, 1995.

  3. Doktora

    Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, 2001.


Araştırma Alanları

Kur'an Tarihi, Kur'an İlimleri, Tefsir, Tefsir Tarihi, Dilbilimsel Tefsir

Biyografi

Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
1967 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu.
1986’da Sarıyer İ.H.Lisesini bitirdi.
1992’de el-Ezher Arap Dili ve Edebiyatı, 2008’de Ankara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1995’te “Kur’an’da Zikir Kavramı ve Boyutları” konulu teziyle M.Ü.S.B.Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001’de “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Mefâtîhu’l-Ğayb’ Adlı Eserinde Ulûmu’l-Kur’ân” başlıklı teziyle SA.Ü.S.B.Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.
1993’te araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2017 arasında öğretim üyeliği yaptı ve tefsir alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi.
Bu arada 2015-2016 öğretim yılında 2547 sayılı YÖK kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir yıl boyunca öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalıştı.
03 Nisan 2017 tarihi itibariyle de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri, Tefsir, Tefsir Tarihi temel araştırma alanlarını oluşturmaktadır.
Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
Arapça ve İngilizce bilmektedir.


Akademik Yayınlar

MAKALELER
– “el-Mevhibetü’l-ilahiyye ve’l-‘atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Eseri Çerçevesinde İskilipli Yûsuf Efendi’nin Tefsir Anlayışı” (Yusuf Efendi al-İskilibi and his tafsir views in al-Mawhibat al-ilahiyya wa al-atiyyat as-subhaniyye), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13, 1-23 (2006).
– “Tefsîr-i Kebîr Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî’nin Vahiy Anlayışı” (Fakhr al-Din al-Razi and his revelation understanding in his book titlet Mafatih al-Ghayb), Usûl İslam Araştırmaları, sy. 17, 39-79 (2014).
– “Ayıntâbî’nin Tercüme-i Tibyân Tefsirinin Muhteva ve Metod Bakımından Değerlendirilmesi” Başlıklı Makalenin Eleştirisi” (Criticism of an article entitled Ayintabi’s Evaluation of the Interpretation of Tibyan in Terms of Content and Method), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 32, 49-77 (2015).

KONFERANS BİLDİRİLERİ

– “18. Yüzyıl İslam Alimlerinden Yûsuf b. Osman el-İskilîbî (ö.1199h/1785m.)’nin Tefsir Anlayışı ve el-Mevhibetü’l-ilâhiyye ve’l-‘atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Tefsiri” (From the 18th century Islamic scholars: Yûsuf b. Osman al-Iskilîbî ‘s Tafsir understanding and his tafsir which entitled al-Mawhiba al-ilahiyye ve’l-atiyyat as-subhâniyye), Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, (01-03 Ekim 2004), Çorum, 2006, 569-589.
– “Çobanoğlu Fütüvvetnâmesi Özelinde Fütüvvetnâmelerin Dini Dayanakları” (Religious bases of Futuvvetnâmes in the context of Futuvvetnâme of Çobanoğlu), I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, (12-13 Ekim 2004), Kırşehir, 2005, c. I, 553-563.
– “Kevserî’nin Mütevatir Kıraatler-Kur’an İlişkisi Bağlamında Son Arz, Yedi Harf ve Kur’an’ın Cem’i Meselelerine Yaklaşımı ve Bu Yaklaşımın Analizi” (Kevserî’s Approach to the problems of the Last Supply, Seven Letters and collection of the Qur’an in the context of mutawatir reading-Qur’an relationship and analysis of this approach), Uluslar Arası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Bildirileri, (24-25 Kasım 2007), Düzce, 2007, 245-265.
– “Dil, Gramer ve Belagat Yönünden Ebussuûd Tefsiri” (The tafsîr of Ebussuud from the point of language, grammar and eloquence), Uluslar Arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, (23-25 Kasım 2007), Çorum, 2007, c. II, 1069-1081.