1. Lisans

    Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi (1967)


Araştırma Alanları

Hadis, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü, Yazma eserlerin tahkiki

Biyografi

Son dönemin seçkin hadis alimlerinden olan Muhammed Avvâme, 24 Ocak 1940 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya geldi. İlköğretimi 1952 yılında Ömer b. Abdülaziz okulunda tamamladı. Ortaokulu Şabaniyye isimli şeriat medresesinde, liseyi 1962 yılında buranın devamı niteliğindeki el-Hasreviyye isimli okulda bitirdi. Aynı yıl Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni kazandı ve buradan 1967 yılında mezun oldu. Ardından Şabaniyye okuluna müderris olarak geri döndü ve bu süreç boyunca Halep ve Şam’ın önde gelen âlimlerden dersler okudu. Daha sonra Medine’ye intikal edip yerleşen Avvâme, Medine İslâm Üniversitesi’nde “Sünnet ve Siyere Hizmet Merkezi” isminde bir ilmî araştırma merkezi açtı. Bununla birlikte 1986 yılında günümüze kadar devam edecek olan İslâmî eserlerin tahkik edilmesi için bir müessese kurdu. İmâm Muhammed b. Suud Üniversitesi Davet Fakültesi ed-Dirâsât el-Ulyâ Bölümü’nde 1986-1988 yılları arasında dersler verdi. Ardından Melik Abdülaziz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1989-1992 yılları arasında hocalığa devam etti. Malezya’nın en prestijli ilmî-akademik birimi olan Temeyyüz Kürsüsü’nde hocalık yaptı. Günümüzde İslâmî eserlerin tahkiki hususunda en yetkin isimlerden sayılan Avvâme, aynı zamanda 13 ülkede yirmiden fazla şubesi bulunan “Dârü’l-Hadîs el-Avvâmiyye” isimli merkezin de müdürüdür. Muhammed Avvâme, halihazırda bazı ilmî müesseselerin istişare kurullarında yer almakla birlikte İbn Haldun Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak çalışmaktadır. Şam’ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden olan Abdullah Siraceddin ve Abdülfettah Ebu Gudde’nin talebeliğini yaptı. İslâmî ilimlerin farklı dallarında tahkik ve telif olmak üzere otuz beş eser kaleme almıştır.


Akademik Yayınlar

A) Te’lif Eserleri

١-) أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي االله عنهم

1-) Eserü’l-hadîsi’ş-şerîf fî ihtilâfi’l-eimmeti’l-fukahâ, Cidde: Dârü’l-Minhâc; Medine: Dârü’l-Yüsr, 2009/1430 (ISBN: 978-9933-503-03-1)

٢-) ـ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين

2-) Edebü’l-ihtilâf fî mesâili’l-ilmi ve’d-dîn, Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1997/1418 (ISBN: 978-9933-503-04-8)

٣ـ) التحذير من التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره

3-) et-Tahzîr mine’t-tevârüd alâ kavlin dûne’r-rucû´ilâ masâdirihi, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-64-2)

٤ـ) حجية أفعال رسول االله صلى االله عليه وسلم أصولياً وحديثياً، وفيه عصمته من الخطإ والخطيئة

4-) Hucciyyetu ef’âli Resûlillah usûliyyen ve hadîsiyyen ve fihi ismetuhû mine’l-hata’ ve’l-hatîe, Medine: Dârü’l-Yüsr; Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2010/1431 (ISBN: 978-9933-503-06-2)

٥-) الحديث المرسل وتحرير أشهر المذاهب فيه قبولاً و ردًّا

5-) el-Hadîsü’l-mürsel ve tahrîrü eşheri’l-mezâhibi fîhi kabûlen ve redden, Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-61-1)

٦ـ) حذف طرف من الحديث الواحد اختصاراً له أو إعلال

6-) Hazfü tarafin mine’l-hadîsi’l-vâhidi ihtisâran lehû ve i´lâlen, Cidde: Darü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-63-5)

٧ـ) حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى

7-) Hükmü’l-ameli bi’l-hadîsi’z-zaîf beyne’n-nazariyyeti ve’t-tatbîk ve’d-da´vâ, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-66-6)

٨ـ) خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة ويليه رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري والواقع العملي

8 -) Hutuvât menheciyye fî isbâti adâleti’s-sahâbe, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-67-3)

٩ـ) دراسةُ الأقوالِ في حديث خلق االله التربة يوم السبت وتصحيحه سنداً ومتناً

9-) Dirâsetü’l-akvâli fî hadîsi “halaka’llâhu et-türbete yevme’s-sebt” ve tashîhuhu seneden ve metnen, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-60-4)

١٠ـ) دراسة حديثيةٌ فقهيةٌ لحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير عذر

10-) Dirâsetün hadîsiyyetün fıkhiyyetün li hadîsi İbn Abbas fi’l-cem´beyne’s-salâteyni min gayri uzrin, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-60-4)

١١ـ) دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية، وفتح القدير، ومنية الألمعي

11-) Dirâsetün hadîsiyyetün mukârinetün linasbi’r-âye ve fethi’l-kadîr ve münyeti’l-Elma´î, Beyrut: Âlemü’l-kütübi li’t-tıbâati ve’n-neşri ve’t-tevzî´, 2006.

١٢ـ) روايةُ الحديث الشريف بالمعنى بين الحكمِ النظري والواقع العملي

12-) Rivâyetü’l-hadîsi’ş-şerîf bi’l-ma´nâ beyne’l-hükmi’n-nazariyyi ve’l-vâkii’l-ilmî, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-67-3)

١٣ـ) من مصطلح ابن خزيمة في إعلاله الحديث في (صحيحه) ويليه لمحات في بيان مذهب ابن حبان في معرفة الثقات

13-) Min mustalahi İbn Huzeyme fî i´lâlihi’l-hadîs ve yelîhi lemehât fî beyâni mezhebi İbn Hibbân fî ma´rifeti’s-sikât, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-62-8)

  ١٤ـ)  من صحاح الأحاديث القدسية

14-) Min sıhâhi’l-ehâdîsi’l-kudsiyye (mietü hadîs kudsî maa şerhiha), Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2014 (ISBN: 978-9933-503-12-3)

١٥ـ) معالم إرشادية لصناعة طالب العلم

15-) Meâlimü irşâdiyyetin lisınâati tâlibil-ilm, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2017/1438 (ISBN: 978-9933-503-02-4)

١٦ـ) المختار من فرائد النقول والأخبار

16-) el-Muhtâr min ferâidi’n-nukûl ve’l-ahbâr, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2010 (ISBN 978-9933-503-10-9)

B-) Tahkik (Edisyon Kritik) ve İlmî Kontrolünü Yaptığı Bazı Eserler

١ـ) الأنساب، للسمعاني، من أول حرف الشين إلى آخر حرف العين

1-) Semanî, el-Ensâb, Beyrut: Emin Demec, 1976 (7. ve 8. Ciltler)

(٢ـ) السنن، للإمام أبي داود السجستاني، حققه وضبطه وعلَّق عليه وقابله بأصل الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى (تحقيق

2-) Ebû Davud, es-Sünen, Cidde: Darü’l-Kıble li’s-Sekafeti’l-İslamiyye, 1998/1419.

٣ـ) الكاشف، للذهبي، مع حاشية سبط ابن العجمي، مع مقدمات وافية، ودراسة نقدية لكثير من تراجمه

3-) Ebû Abdullah ez-Zehebî, el-Kaşif fî ma’rifeti men lehu rivaye fi’l-kütübi’s-sitte, Cidde: Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, 1992.

  (٤ـ) المصنف، للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة، مع تخريج أحاديثه وتقويم نصوصه ومقابلته بعدة نسخ خطية    (تحقيق

4-) Ebû Bekir İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, Cidde: Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, 2006/1427.

٥ـ) تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، بحاشيتي العلامة عبد االله بن سالم البصري وتلميذه الميرغني، مقابلة بأصول مؤلفيها الثلاثة، مع   زيادات على الإخراج السابق في التصحيح والتعليق (إعداد

5-) Hafız İbn Hacer, Takrîbü’t-tehzîb, Haleb: Dârü’r-Reşid, 1988/1408.