1. Lisans

    Yemen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Bölümü (2000)

  2. Yüksek Lisans

    Yemen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Hadis Bölümü(2005)

  3. Doktora

    Kanada Concordia Üniversitesi, Hartum Kur'ân-ı Kerim ve İslamî İlimler Üniversitesi, Sudan Ümmü Derman Üniversitesi


Araştırma Alanları

Hadis, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü, Tahkik

Biyografi

Muhyiddin Avvâme, 1976 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası Muhammed Avvâme ile birlikte 1980 yılında Medine’ye gelip yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Tahfîzü’l-Kur’âni’l-Kerîm okullarında, liseyi ise el-Ulûmü’ş-Şer´iyye okulunda tamamladı ve 1996 yılında mezun oldu. Ardından Yemen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Bölümünü kazandı. Eğitimine burada devam eden Muhyiddin Avvame, 2000 yılında lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisansa başladı ve “İbn Hacer el-Askalânî’nin Nüzhetü’n-nazar’ında İbn Salah’ın Ulûmu’l-hadîs’ine Yaptığı Ziyâdeler” isimli teziyle 2005 yılında mezun oldu. Kanada Concordia Üniversitesi’nde “İslam Fıkhında Ta´zir ve Hükümleri” isimli teziyle ilk doktora derecesini aldı. Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Kur’ân-ı Kerim ve İslâmî İlimler Üniversitesi’nde “Kâdı İyaz ve el-Meşâriku’l-Envâr İsimli Eserindeki Metodu” isimli teziyle ikinci doktorasını, Sudan Ummü Derman İslam Üniversitesi’nde “Sünnete Yaklaşım Konusunda Hanefî ve Şafîilerin Usûl Meseleleri-Mukayese Çalışması” isimli teziyle üçüncü doktorasını tamamladı. Kur’ân-ı Kerîm hâfızı olmakla birlikte fıkıh, hadis, tefsir ve akaid sahalarında yetkin olan Muhyiddin Avvâme, 25 yılı aşkın zamandır babası Muhammed Avvâme nezaretinde kurulan ve İslâmî eserlerin tahkiki için hizmet veren bir kurumda çalışmalarını yürüttü. Burada pek çok eserin tahkiki için çaba sarf etti. İlim hayatı boyunca Abdullah es-Sıddîk el-Ğumârî, Habiburrahman el-A´zamî, Abdülfettah Ebû Gudde, Ebü’l-Hasen en-Nedvî, Abdullah Siraceddin gibi pek çok âlimle karşılaşmış, onlardan farklı dersler ve icazetler almıştır. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır.


Akademik Yayınlar

Akademik Yayınları

  ١ـ) من صحاح الأحاديث القصار

1-) Min sıhâhi’l-ehâdisi’l-kısâr, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2012 (978-9933-503-13-0)

٢ـ) تقسيم الأخبار عند السادة الحنفية

2-) Taksîmü’l-ahbâr inde’s-sâdeti’l-Hanefiyye, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2014 (978-9933-503-18-4)

“٣ـ) سوانح في تفسير قوله تعالى “إن الله وملائكته يصلون على النبي

3-) Sevânihu fî tefsîri kavlihi Teâlâ: “İnnallahe ve melâiketehu yusallune ale’n-nebi”, Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2015.