Dr. Öğr. Üyesi

vyildiran.stodolsky@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Bates Üniversitesi Tarih Bölümü, 2002

 2. Yüksek Lisans

  Oxford Üniversitesi Klasik ve Orta Çağ İslam Tarihi Programı, 2004 / Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Programı, 2007

 3. Doktora

  Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2012


Biyografi

1980 İstanbul doğumlu Volkan Yıldıran STODOLSKY 2002’de Bates Üniversitesinden en yüksek takdir (summa cum laude) ve tarih bölümünden şerefle lisans derecesini almıştır. 2004’te Oxford Üniversitesinde Klasik ve Orta Çağ İslam Tarihi programında yüksek lisans (M. Phil.) ve 2007 senesinde Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri programında yüksek lisans (M.A.) dereceleri almıştır. 2012’de yine Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde “A New Historical Model and Periodization for the Perception of the Sunnah of the Prophet and His Companions” (Peygamber ve Ashabının Sünnetinin Tasavvuru için Yeni Bir Tarihi Model ve Dönemlendirme) başlıklı doktora tezini hazırlamış ve şeref derecesiyle kabul edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2016’da lisans ve yüksek lisans derecelerine, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ise doktora derecesine denklik vermiştir. 2017’de üniversitemize katılan Stodolsky, ulusal ve uluslararası pek çok akademik çalışma gerçekleştirmiştir.


Ödüller

 • 2012 Doktora Tezi Şeref Derecesi
 • 2011-2012 Rektör yardımcısı tez senesi bilimsel araştırma bursu
 • 2008 Fulbright bilimsel araştırma bursu, Suriye
 • 2006 Javits Doktora bursu
 • 2002 En Yüksek Takdir Derecesiyle Lisans Mezuniyeti
 • 2002 Tarih Bölümü Şeref Derecesi
 • 2002 Phi Beta Kappa (üniversiteyi pek iyi derece ile bitirenler cemiyeti)
 • 2001 Beinecke Yüksek Lisans bursu

Üyelikler

 • Initiative on Islam & Medicine Working Group, University of Chicago-Member, 2014-16 (İslam ve Tıp Girişimi Çalışma grubu, Chicago Üniversitesi)

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 • Introduction to Ḥanafī Legal Compendia: Qudūrī’s al-Mukhtaṣar- Part I (Hanefi muhtasarlara giriş: Kuduri’nin Muhtasarı-1. kısım)
 • Introduction to Ḥanafī Legal Compendia: Qudūrī’s al-Mukhtaṣar- Part II (Hanefi muhtasarlara giriş: Kuduri’nin Muhtasarı-2. kısım)
 • Introduction to Islamic Legal Maxims: Qawāʿid al-Majallah (İslami fıkhi kaidelere giriş: Mecelle Kaideleri) (YL)
 • Introduction to Advanced Dialectic Theology: al-Taftāzānī’s Sharḥ al-‘Aqāʿid – Part I (Kelama giriş: Taftazani’ni Şerh ül-akaid’i- 1. Kısım)
 • Introduction to Advanced Dialectic Theology: al-Taftāzānī’s Sharḥ al-‘Aqāʿid – Part I (Kelama giriş: Taftazani’ni Şerh ül-akaid’i- 2. Kısım)
 • Arabic Syntactic Compendia: Iẓhār al-Asrār (Arapça nahiv metinleri: İzhar el-esrar)
 • Classical Arabic Linguistics: Mullah Jāmīʿs al-Fawā’id al-Ḍiyā’iyyah (Klasik Arapça Dil Bilimi: Molla Cami’nin el-Fevaid ez-ziyaiyye’si) (YL)
 • Islamic Legal Methodology: Ifāḍat al-Anwār, Sharḥ al-Manār – Part II (Fıkıh usulü: İfadat el-envar, Şerh el-menar) (YL)

İdari Görevleri

 1. Akademik Dekan Darul Qasim 2016-
 2. Bölüm Başkanı, Fıkıh Bölümü: Darul Qasim, Chicago, 2015-2016

Akademik Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

 1. “A Jurisprudential (Uṣūlī) Framework for Cooperation between Muslim Jurists and Physicians and Its Application for Determination of Death (Fakihler ve Tabibler Arası İşbirliği için Usuli bir Çerçeve ve Bunun Ölüm Tesbitine Tatbiki)” (Mohammed Amin Kholwadia ile), Interfaces and Discourses: A Multidisciplinary Conference on Islamic Theology, Law, and Biomedicine, Chicago University, Nisan 17, 2016
 2. “Certainty of Cure as a Criterion for the Medical Use of Prohibited Substances in Islamic Law (İslam Fıkhında Haram Kılınmış Maddelerin Tıbbi Kullanımına bir Ölçüt Olarak İyileşmenin Kesinliği)”, 2016 Conference on Medicine and Religion, Houston, Texas, Mart 6
 3. “دعوى الدهلوي أن أبا حنيفة كان متبع إبراهيم النخعي ومخرجا على مذهبه” (Dehlevi’nin Ebu Hanife’nin İbrahim Nehai’ye tabi olduğu ve onun mezhebine göre tahriç yaptığı iddiası), The Fiqhī Heritage in the Ottoman Empire and India in Light of Printed Works and Manuscripts, İstanbul Üniversitesi Şubat 27, 2016

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Stodolsky ve Aasim Padela. “Abortion in Hanafi Law (Hanefi Fıkhında Kürtaj)” in Abortion. Edited by Alireza Bagheri. Basımda; Notre Dame University Press.