Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)


Yeteneklere münbit ortam sağlama anlayışından hareket eden üniversitemiz, geleceğin dünyasını kuracak yetkin ve erdemli bilim insanlarının yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır. Bu itibarla sosyal bilimlere münhasır butik bir uluslararası araştırma üniversitesi bünyesinde yer alan İslami ilimler kendi alanında küresel çapta nitelikli bir eğitim ve öğretimin şartlarını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Yüksek lisansa başlayan genç akademisyenlerimiz, programı ikmal ettiklerinde, Türkçe/Osmanlıca, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde temel literatürü takip becerisi kazanmış olacaklarından en kısa zamanda uluslararası akademik camiada saygın yerlerini alacaklardır. Zira yatay ve dikey sıkı örülmüş bir düşünce disiplininin semeresi akademik yayın ve sunumlar, özgüvenlerini artıracak ve daha nitelikli faaliyetler yürütme iştiyaklarını tetikleyecektir. Kendini gerçekleştirme sürecine giren bu bilim insanları ilgili sorunları dirayetle çözme başarısı sergileyecek ve gerçek açılımlara öncülük edeceklerdir. Bireysel ve toplumsal sorunlar ne kadar inatçı ve çetin olursa olsun böyle bir azim ve gayret karşısında çözülmekten kurtulamayacaktır. Bu yetkinliğe sahip genç akademisyen topluluklar tarihin akışını etkileyecek roller üstleneceklerdir.

BIS (Basic Islamic Studies/Temel İslam Bilimleri) programına özenle seçilerek alınacak öğrenciler, tatminkâr burs imkânlarından yararlanacaklardır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı sayesinde İngilizce altyapılarını güçlendirdikten sonra programın ortak derslerini birlikte, seçtikleri Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi asıl alana ait derslerini ise ayrılarak okuyacaklardır. Usta-çırak ilişkisi şeklinde işleyecek bütün öğrenim süreçlerine öğrenciler fiilen iştirak edeceklerdir. Derslerde somut veriler tahlil ve tenkide tabi tutularak akademik yayınların güçlü ve zayıf yönlerine dikkat çekilecektir. Eğitim kadromuz hızlı bir şekilde güçlendirilecek olsa da eğitim sürecinde üniversitemizin diğer birimlerinden olduğu gibi diğer kurumların seçkin üyelerinden de istifade yoluna gidilecektir. Bu şartlarda öğrenim gören birinin, gittiği her yerde alnı ak, başı dik haklı bir gururu yaşayacağına inancımız tamdır.

Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

 • GNO 2.70/4.00 veya 70/100
 • ALES SÖZ 70/100
 • YDS/EYDS/YÖKDİL İngilizce min. 55/100 veya TOEFL 66/120 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı 48/70
 • YDS Arapça min. 60/100

Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Özgeçmiş
 • 2 Referans Mektubu
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Burs Başvurusu için Niyet Mektubu
 • Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi

-Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır.

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Süruri

 

Programın Amaçları:

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı; İslam’ın ortaya koyduğu değer ve telakkilere dair kapsamlı bilgiler sunmak, ülkemizde Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları geliştirmek, bu araştırmalardan ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çıktılar elde ederek önceliklerimize uygun gerçek çözüm üretme becerisine sahip yetkin akademisyenler yetiştirmek ve ileride açmayı hedeflediğimiz doktora programına öğrenci hazırlamaktır. Tüm bunlarla birlikte anabilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının problemlerinin bilincinde ve bu problemlere çözümler üretebilen, akademik konularda derin araştırmalar yapıp yeni görüşler ve bakış açıları sunabilen, nitelikli araştırmacılar yetiştirmek de programın önde gelen amaçları arasında yer alır.

Bu amaçlar doğrultusunda kazanımların şunlar olması hedeflenmektedir:

 • Öğrencileri Temel İslam Bilimleri alanında ileri düzey bilgi ve araştırma becerileriyle donatmak,
 • Lisans döneminden itibaren akademik çalışmalara ilgi duyan ve gerekli dil alt yapısı edinmeye istekli öğrencilerin belirtilen amaçlar doğrultusunda daha ileri düzeyde bilimsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak,
 • İbn Haldun’un Temel İslam Bilimleri alanındaki ilmî mirasını fikrî bütünlüğü içerisinde doğru anlayıp günümüz şartlarına uyarlamak,
 • Doğu ve Batı dillerinde İslami ilimlere dair üretilen nitelikli literatürü yakından takip etmek.
Programın Kapsamı:

Programı başarıyla tamamlayan genç bilim insanları, iyi yetişmiş olarak dil engeline takılmadan alanındaki ilmî birikimi takip edip katkı sağlayabilecek becerileri kazanmış olacaklarından ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerde aranan eleman haline geleceklerdir. Bu çerçevede, bu programın kapsamı öngörülen hedefleri gerçekleştirecek şekilde nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmekten ibaret olacaktır. Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans diploması alarak programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tefsir
 • Hadis
 • İslam Hukuku
 • Kelam
 • Tasavvuf
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel kurumlarda din hizmeti sunmak isteyen üniversite mezunlarını,
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
BIS 503 İslami İlimlerin Teşekkülü 3 0 3 8
BIS … Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 502 Fıkıh Usûlü 3 0 3 8
BIS 500 Seminer 3 0 0 8
BIS … Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 599 Tez 3 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 599 Tez 3 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 124
ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
BIS 503 İslami İlimlerin Teşekkülü 3 0 3 8
Bahar Yarıyılı
BIS 502 Fıkıh Usûlü 3 0 3 8
BIS 500 Seminer 3 0 0 8
SEÇMELİ DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
BIS 531 Kuran İlimleri 3 0 3 8
BIS 533 Klasik Tefsir Metinleri 3 0 3 8
BIS 541 Hadis Literatürü 3 0 3 8
BIS 543 Siyer 3 0 3 8
BIS 551 Ahvâl-i Şahsiyye 3 0 3 8
BIS 553 Klasik Fıkıh Metinleri 3 0 3 8
BIS 561 Klasik Mantık 3 0 3 8
BIS 563 Klasik Kelam Metinleri 3 0 3 8
BIS 571 Tasavvuf Kurumları Tarihi 3 0 3 8
BIS 573 Klasik Tasavvuf Metinleri 3 0 3 8
Bahar Yarıyılı
BIS 530 Kuran’ın Ana Konuları 3 0 3 8
BIS 532 Günümüz Tefsir Problemleri 3 0 3 8
BIS 540 Hadis Usulü Metinleri 3 0 3 8
BIS 542 Sened ve Metin Tenkidi 3 0 3 8
BIS 550 Malî Muâmelat Fıkhı 3 0 3 8
BIS 552 Fıkıh Mezhepleri Tarihi 3 0 3 8
BIS 562 Kelam Ekolleri 3 0 3 8
BIS 560 Modern Kelam Metinleri 3 0 3 8
BIS 570 Tasavvuf Terimleri 3 0 3 8
BIS 572 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi 3 0 3 8

 

Zorunlu Dersler

BIS 500 Seminer

Bu derste kimi uygulamalarla akademik telif becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Temel İslam Bilimlerine ilişkin kaynak taraması, seçimi, tasnifi ve derecelendirmesi ve ilgili bilginin tespiti, toplanması ve yorumlanması süreçleri uygulamalı olarak verilecektir. Adayların hazırlayacakları metinlerin sunumu, eleştiriye açılması, geri dönüşümlere göre yeniden gözden geçirilmesi ve gerçek yayın aşaması süreçlerini fiilen yaşatarak bilimsel araştırma ve yayın tecrübesini olabildiğince artırmak bu dersin ana amacını oluşturmaktadır.

BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bilimsel araştırma safhalarına uygun şekilde bilimsel bir araştırma için gerekli olan veri toplama yöntemi ve analiz teknikleri, bilimsel makale yazım ilkeleri, dipnot kullanma ve kaynakça oluşturma teknikleri, araştırma raporu hazırlama, yorumlama ve yazım teknikleri ve tez hazırlama ilkelerini açıklar. Bunun yanında bilimsel yayınlarda uyulması gereken etik kuralları, alıntı usulleri, kaçınılması gereken intihal ve benzeri konuları ele alır.

BIS 503 İslami İlimlerin Teşekkülü

İslami ilimler uzun bir tarihî serüvenin ürünüdür. Teşekkül aşamasında önce iç içe ve bir bütün halinde gelişen İslami ilimler zamanla bir iç ayrışmaya uğrayıp müstakil disiplinler haline gelmişlerdir. Bu derste Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel İslam bilimlerinin oluşum ve ayrışma süreçleri yakından incelenecektir. Teşekkül döneminde ortak bir kaderi paylaşan bu disiplinlerin bu aşaması aynı olay ve şahıslar tarafından belirlenmiş, birini etkileyen gelişme diğerleri üzerinde de kelebek etkisi meydana getirmiştir. Dolayısıyla bu disiplinler arasında sıkı bir organik irtibat bulunmakta olup bu irtibat noktalarının keşfi disiplinlerarası ilgi ve alakayı doğurarak interdisipliner araştırma merak ve iştiyakını tetikler.

BIS 502 Fıkıh Usûlü

İnsan hayatı, en küçük yapı taşı olan iradi fiillerden örülü bir yapı olarak farzdan harama uzanan bir yelpazede yer alan çeşitli dinî-ahlaki değer kategorilerine dağıtılmak suretiyle ilahi iradeye göre tanzim edilmiştir. İlahi iradenin barındığı vahiy ürünü kaynaklardan doğru olarak çıkarılıp anlaşılması ve hayata doğru tatbiki belli bir bir yöntemi zorunlu kılmıştır. İşte Fıkıh Usulü bu işlevi görmek üzere ortaya çıkmıştır. Hangi kaynaklardan ne şekilde hüküm çıkarılacağını belirleyen bu disiplin dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Hüküm, kaynak, hüküm çıkarma yöntemleri ve kaynaklardan hüküm çıkarma dirayetine sahip otorite (müctehid) olmak üzere dört ana başlık etrafında tasarlanan Fıkıh Usulünde Kur’ân-ı Kerim, Sünnet, icma, sahabe kavli, kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele, örf, sedd-i zerâi’, istıshab gibi kaynak ve yöntemler, bunlardan çıkarılan hükümler, bu hükümleri çıkarma yöntemleri ve bu işi kotarma ehliyetine sahip olma şartları bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır.

Seçmeli Dersler

BIS 531 Kuran İlimleri

Nüzul Sebepleri, Nâsih-Mensuh, Muhkem-Müteşabih, Hurûf-i Mukattaa, Fevâtihu’s-Süver, Garibü’l-Kur’ân, İcazü’l-Kur’ân, Aksâmü’l-Kur’ân, Kısasu’l-Kur’ân, Tekraru’l-Kur’ân, Emsâlu’l-Kur’ân, Hakikat ve Mecaz, Müşkilü’l-Kur’ân, Mücmel ve Mübeyyen, el-Vücuh ve’n-Nezâir, Mübhematü’l-Kur’ân, Halku’l-Kur’ân gibi Kuran İlimlerinin temel konuları ele alınır.

BIS 533 Klasik Tefsir Metinleri

Tarihî süreç içerisinde oluşan tefsir literatürü tanıtılır. Taberî, Beğavî, İbn Kesîr gibi rivayet ağırlıklı tefsirler yanında Matürîdî, Fahredden Râzî, Zemahşerî, Ebussuûd gibi dirayet tefsirlerinden örnek metinler, klasik dönem müfessirleri ve yazdıkları eserlerin yöntem ve özellikleri uygulamalı olarak gösterilir.

BIS 541 Hadis Literatürü

Hadis ilimleri, bu ilimlere yazılmış temel eserler, hadis ilimlerine dair telif türleri, türlerin başarılı örnekleri, eserlerin içerikleri işlenecek, söz konusu eserlerin kullanım şekilleri gösterilecektir.

BIS 543 Siyer

Bütün İslami ilimlere zemin teşkil etmesi hasebiyle Hz. Muhammed’in hayatı merkeze alınarak Cahiliye dönemi, İslamiyetin doğuşu, yayılışı, Mekke ve Medine dönemleri, Gazve ve Seriyyeler vb. konular ele alınacaktır.

BIS 551 Ahvâl-i Şahsiyye

Bu derste, doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve nesep gibi kişinin doğrudan şahsıyla ilgili konular İslam Hukuku çerçevesinde ele alınıp açıklanacak ve bu konuların ilgili eserlerde tarihî süreç içerisinde yer alış ve işleniş biçimleri incelenecektir.

BIS 553 Klasik Fıkıh Metinleri

Klasik İslâm Hukuk literatürü hakkında sağlıklı bir kanaat oluşturmak üzere farklı dönem, mezhep ve türlerden temsil kabiliyeti yüksek metinler seçilip tahlile tabi tutulacaktır. Böylelikle genç akademisyenlerimiz alanıyla ilgili birincil kaynaklara erişim ve yararlanma becerisi kazanmış olacakları gibi daha önce üretilmiş ikincil literatürdeki bilgi ve yorumların mevsukiyet ve isabetini de değerlendirme imkânı bulacaklardır.

BIS 561 Klasik Mantık

Kelam ilminde bir metot oluşturma ve bu ilim dalına epistemolojik bir zemin hazırlama amacıyla ilim/bilgi kavramı üzerinde durulacak, klasik mantığa giriş ve mantık ilmine konu olan meseleler İsaguci metni üzerinden işlenecektir.

BIS 563 Klasik Kelam Metinleri

Ebû Hanife’nin el-Fıkhu’l-Ekber, Tahâvi’nin Akîdetü’t-Tahâviyye, Mâtürîdiyye’nin Akîde Risalesi, Semerkandi’nin Sevâdü’l-A‘zam, Nesefi’nin Akâid, Uşi’nin Emâlisi gibi klasik akide ve Eşarî’nin el-İbâne, Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid, Cüveynî’nin el-İrşâd, Pezdevî’nin Usûlüddin, Nesefî’nin Tabsıratü’l-Edille ve Bahrü’l-Kelam, Sâbûnî’nin el-Bidâyesi gibi klasik kelam metinlerinden seçilen bölümler okunup belli problemler değerlendirilecektir.

BIS 571 Tasavvuf Kurumları Tarihi

Öğrencinin, tasavvuf tarihini bütüncül olarak kavramasını ve ilimler şemasındaki yerini anlamasını sağlamayı hedefleyen bu derste, tasavvufun bir ilim olarak teşekkülünden başlayarak tasavvuf tarihinin önemli dönüm noktaları, tarikatların oluşumu ve tekamülü ele alınacaktır

BIS 573 Klasik Tasavvuf Metinleri

Öğrencinin, tasavvuf edebiyatını genel olarak tanıması, tasavvuf dilini ve anlam dünyasını kavraması amaçlanan bu derste, tasavvuf literatürünün başlıca eserleri ve isimleri, tasavvufun dili, tasavvuf literatüründe metaforik anlatım konu edilecektir. Bir yandan literatürün klasikleri örnek metinler üzerinden tanıtılıp tartışılacak ve öte yandan tasavvuf edebiyatının dilinin bir analizi yapılacaktır.

BIS 530 Kuran’ın Ana Konuları

Kuran’da ulûhiyet, kâinat, insan ve bunların birbirleriyle ilişkileri, vahiy ve kitaplar, peygamberlik ve peygamberler, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, ibadet ve sistematik ibadetler, toplumsal düzen, ahlak, ahiret gibi temel konular ele alınıp incelenecektir.

BIS 532 Günümüz Tefsir Problemleri

Günümüzde Kuran tefsirinde tartışılan ve farklılaşmalara yol açan hususlar ele alınıp incelenecektir. Kuran’ın anlaşılması ve tefsirine dair meseleler, Kuran’da tarihsel ögelerle ilgili tartışmalar, kadının yaratılışına dair ayetlerin yorumu, Kuran’da neshe delalet eden ayetlerin anlaşılması, işârî ve ilmî tefsirin ne ölçüde mümkün ve makbul olduğuna dair soru ve sorunlar incelenecek konular arasındadır.

BIS 540 Hadis Usulü Metinleri

Hadis tarihine giriş, hadisin İslam inanç ve kültüründeki yeri, hadis tarihinin dönemleri, hadis literatürü ve hadisin sosyal tarihi, hadis usulüne dair temel kavramlar, hadis usulü kaynakları, hadis usulü problemleri, klasik hadis usulünün kaynakları konuları işlenecektir.

BIS 542 Sened ve Metin Tenkidi

Sünnetin tedvîni, lafzî ve manevî rivâyet, hadisin unsurları: sened ve metin, hadisleri değerlendirmede metnin rolü: oryantalistlerin iddiaları, metni tenkit etmenin anlamı, sahabeye göre metin tenkidi: sünnetin Kuran’a arzı, sünnetin sünnete arzı, sünnetin akla arzı, hadis tenkidinde akıl-nakil çatışması, muhaddislere göre metin tenkidi ölçüleri: Kuran’a arz, sünnete arz, tarihî, içtimaî ve tecrübi bilgilere arz, lafız ve manada bozukluk (dil ve üslup), dinî esaslara aykırılık, akla aykırılık, fakihlere göre metin tenkidi ölçüleri: Kuran’a arz, sünnete arz, icmâa arz, sahabe uygulamasına arz, kıyasa arz, Batı’da ve İslâm tarihindeki metin tenkidi anlayışının mukayesesi, Türkiye’de ve İslâm dünyasında metin tenkidine farklı yaklaşımlar, hadiste muhteva/içerik tenkidinin genel sorunları konuları ele alınacaktır.

BIS 550 Malî Muâmelât Fıkhı

Fıkhın malî muâmelât kapsamına giren eşya hukuku ve borçlar hukuku konuları nispeten derinlemesine işlenecektir. Mülkiyet kavramı, aynî-şahsî hak ayırımı ve türleri, alacak hakkını doğuran sebepler, özellikle akit, unsur ve şartları teorik bir bütünlük içinde sunulmaya çalışılacaktır.

BIS 552 Fıkıh Mezhepleri Tarihi

İslam hukuku teşekkülünden itibaren mezhepler üzerinden varlığını sürdürmüştür. İkinci asırdan itibaren biri nassların lafzını, diğeri ise manasını önceleyen iki ayrı çizgi oluştu. Biri ehl-i hadis, diğeri ehl-i rey olarak tarihe geçti. Irak bölgesi rey, Hicaz bölgesi hadis çevresi olarak nam yaptı. Ebû Hanife rey çevresinin, Malik, Evzâî, Süfyan es-Sevrî, Süfyan b. Uyeyne ve Ahmed b. Hanbel hadis çevresinin ileri gelenleri arasında yer aldı. İkinci asrın sonlarına doğru bu iki çizgi arasında bir sentez girişimi yaşandı ve bu üçüncü yolun öncülüğünü de Şafiî yaptı. Dört sünnî mezhep sünnî coğrafyanın hukuk ihtiyacını karşıladı. Endülüs ve kuzey Afrika’da Malikî, Osmanlı’da Hanefî, Selçuklu, Eyyubî ve Memlükler döneminde ağırlıklı olarak Şafiî mezhebi etkin oldu. Fıkıh mezhepleri yeterince tanınmadan İslam tarihinin doğru anlaşılması mümkün olmadığından bu dersin içeriği bu ihtiyacı karşılayacak şekilde oluşturuldu.

BIS 560 Modern Kelam Metinleri

Yeni İlm-i Kelâm söylemine dair metinler okunarak tartışılacak, çağdaşlaşma dönemi kelâm tartışmaları ve kelâm bahisleri içerisinde bugün öne çıkarılması gerekenler seçilen müellifler ve eserleri üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca günümüz Türkiye’sinde kelam alanında yazılan kelam tarihi ve sistematik kelam konulu çalışmalar incelenecek ve değerlendirilecektir.

BIS 562 Kelam Ekolleri

Kelam ilminin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreler; Haricîlik, Kaderiye, Mutezile, Cebriye, Mürcie, Müşebbihe, Şîa, Selefîlik, Eşarîlik, Mâtürîdîlik gibi ekoller gelişim süreçleri ve temel prensipleri çerçevesinde ele alınacaktır.

BIS 570 Tasavvuf Terimleri

Tasavvufun bir disiplin olarak şekillenmeye başladığı ilk dönemden itibaren dolaşıma soktuğu terminoloji bu dersin temel konusu olacaktır. Bu terminoloji, tarihsel süreç içinde değişim göstermiş, bazı terimler kalıcı olmuş, bazı terimlere yapılan vurgunun şiddeti değişmiştir. Derste, temel terimler üzerinden bir tür tasavvufun doktrinel okuması yapılacaktır.

BIS 572 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

Tasavvufun Osmanlı dünyasında aldığı seyrin özellikle metinler ve isimler üzerinden ele alınacağı bu derste, öğrencinin Osmanlı tasavvufunu oluşturan başlıca tarikatlar, meşrepler ve klasikleri tanıma imkânı bulması hedeflenmektedir. Kuruluş öncesine tekabül eden tarihsel dönemden başlayarak, Osmanlı’nın son zamanlarına kadar başlıca dönüm noktaları bu derste tartışılacaktır.

BAŞVURU