Loading, please wait.
School of Islamic Studies

Muhaddis Muhammed Avvame’nin Riyasetinde Yürütülecek Tirmizi Projesi’nde İmzalar Atıldı

19.04.2022
Muhaddis Muhammed Avvame’nin Riyasetinde Yürütülecek Tirmizi Projesi’nde İmzalar Atıldı
Muhaddis Muhammed Avvame’nin Riyasetinde Yürütülecek Tirmizi Projesi’nde İmzalar Atıldı

İbn Haldun Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri, sahasında uzman isimlerin öncülüğünde çeşitlenerek devam ediyor. Bu çerçevede İslami İlimler Fakültesi öğretim üyemiz Muhaddis Muhammed Avvame riyasetinde gerçekleştirilecek Tirmizi Projesi için ilk imzalar atıldı. 13 Aralık 2019 Cuma günü Üniversitemizde düzenlenen imza töreni, Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ve Muhaddis Muhammed Avvame ile İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Recep Şentürk, imza töreninde yaptığı konuşmada Muhaddis Muhammed Avvame riyasetinde uluslararası bir ekiple Tirmizi Projesi’ni başlattıklarını, 4 sene sürecek bu çalışmalar kapsamında Tirmizî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin tahkikli neşrinin yapılacağını belirtti. Tirmizî’nin eserinin Kütüb-i Sitte olarak anılan ve hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabından biri olduğunu hatırlatan Prof. Şentürk, proje kapsamında eserin dünyanın dört bir yanındaki yazma nüshalarının incelenip karşılaştırılarak tahkikli neşrinin yapılacağını kaydetti.

Üniversite bünyesinde oluşturulan Bilimsel Araştırma Fonu’ndan ciddi bir kaynağın söz konusu proje için ayrıldığını belirten Prof. Şentürk, ilk etapta Arapça, ardından diğer dillerde yayınlanacak eserin Üniversitemiz için bir prestij eseri olacağını vurguladı.

Tören, Muhaddis Muhammed Avvâme ve Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yayın protokolünü imzalamasıyla sona erdi.


Muhaddis Muhammed Avvame Kimdir?

Muhammed Muhammed Avvâme 24 Ocak 1940 tarihinde Suriye’nin Haleb şehrinde dünyaya geldi.   Haleb Şa‘bâniye Medresesi’nden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Külliyyetü’ş-Şerî‘a’da okudu. Üniversiteden mezuniyetinin ardından, 1979 yılında Medine-i Münevvere’ye hicret edene kadar Şa‘bâniye Medresesi Şer‘î İlimler Enstitüsü’nde hocalık yaptı. Daha sonra Suudî Arabistan’a taşınan Avvâme, Medine İslâm Üniversitesi ve Cidde’de Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde dersler verdi. Prof. Avvâme’yi en fazla etkileyen hocaları Şam’ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden Abdullah Sirâcüddîn ve Zâhid el-Kevserî’nin en meşhur talebesi Abdülfettâh Ebû Gudde’dir. Hindistan ve Pakistan ulemasıyla da sıkı irtibatları olan Avvâme, Habîburrahmân el-A‘zamî, Muhammed Zekeriyyâ el-Kândehlevî, Muhammed Abdürreşîd en-Numânî ve diğer âlimlerden icazet aldı.

Muhammed Avvâme’nin yayınlanmış birçok eseri vardır. Eserleri arasında (1) Eseru’l-hadîsi’ş-şerîf fî ihtilâfi’l-eimmeki’l-fukahâ (İmamların Fıkhî İhtilaflarında Hadislerin Rolü adıyla Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu tarafından Türkçeye tercüme edildi ve Kayıhan Yayınları tarafından neşredildi), (2) Edebü’l-ihtilâf fî mesâili’l-ilmi ve’d-dîn, (3) el-Bâğendî’nin Müsnedü Ömer b. el-Hattâb adlı eserinin tahkîki, (4) İbn Hacer’in Takrîbü’t-Tehzîb adlı eserinin tahkîki, (5) ez-Zehebî’nin el-Kâşif adlı eserinin Sıbt b. el-Acemî haşiyesiyle birlikte tahkîki ve neşri, (6) Ebû Dâvûd’un Min Sıhâhi’l-ehâdîsi’l-kudsiyye ve’s-sünen adlı eserinin tahkîki, (7) es-Sehâvî’nin el-Kavlü’l-bedî‘ adlı eserinin tahkîki, (8) Nasbu’r-râye li ehâdîsi’l-Hidâye ve haşiyesi Buğyetü’l-elmâlî’nin tahkîki, (9) İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inin tahkîki ve (10) Sünenü Ebî Dâvûd’un tahkîki ve neşri bulunmaktadır.

Photos